תקנון

תקנון מחוברים/ הסכם התקשרות

 • תנאי שימוש המנויים להלן, הינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית בין מחוברים (להלן: "מחוברים" / "החברה"), לבין – המשתמש .
 •  האמור בתנאי השימוש, הינו בלשון נקבה ונועד לנוחות בלבד, ומתייחס לגברים ונשים כאחד.
 •  מחוברים הינו מתחם עבודה משותף המספק למטפלים ו/או מאמנים ו/או יועצים מכל סוג שהוא (להלן: "המטפלת") מתחם עבודה אישי, מבודד ומקצועי לצורך מתן שירותים לכלל לקוחותיהם.
 • חזון מחוברים הינו, הענקת מקום וחלל עבודה זמין, מזמין, נוח ואטרקטיבי למטופלים מכל סוג שהוא, ללא התחייבות לשכירות ארוכת טווח ו/או התחייבות לאחזקת נכס על כל המשתמע מכך, זאת תוך התחייבות למחירים הוגנים וחווית עבודה בסביבת עבודה פורה לקהילה ונטוורקינג.
 • מרחב העבודה המוצע במתחם מחוברים מופנה למטפלים ו/או מאמנים ו/או יועצים מכלל התחומים.
 • במתחם מחוברים ניתן לשכור חדר עבודה (להלן: "המושכר" / "החדר"), הכולל ציוד משרדי איכותי כגון: כורסת מטפל, כורסת מטופל, שולחן עבודה+כיסאות ועוד. יובהר כי בהתאם לדרישת המטפלת לפני השכרה ניתן לשכור מספר כיסאות מטופלים לפי דרישה.
 • מרחב מחוברים פועל בימים א'-ה' החל מהשעה 8:00 ועד השעה 22:00 ובימי ו' מהשעה 8:00 ועד השעה 15:00.
 • שעת פעילות מוגדרת כשעה עגולה ברוטו ומובהר כי על המטפלת לפנות את המושכר עד תום השעה במדויק, יחד עם זאת מוענקת למטפלת אפשרות להשתמש באופן חופשי וללא עלות במרחב הציבורי של המתחם כשעה לפני ו/או שעה אחרי שעות ההשכרה.
 • המושכר מסופק על בסיס "AS IS".
 • השכרת חדר במתחם ניתן לבצע באמצעות כל אמצעי המדיה כגון: אתר אינטרנט, מסרון, הודעת ווטסאפ, טלפון.
 • כל ביטול השכרת חדר יבוצע באמצעות טלפון, מסרון או הודעת ווטסאפ תוך ווידוא קבלתו. ככל והביטול יבוצע בטווח זמנים של לפחות 24 שעות לפני מועד ביצוע הזמנת השכירות לא תחויב המטפלת בדמי ביטול. ביטול ב-24 השעות שלפני הטיפול יחויב בדמי שכירות מלאים.

מדיניות פרטיות

 • גלישה באתר, או כל שימוש אחר בו, כפופה למדיניות פרטיות זו ומעידה על הסכמתך לה.
  מטרתה לידע ולתאר את המידע שהחברה תאסוף בעת השימוש באתר, את השימוש שיעשה בו וכן את זכויותיך בעניין.
  הוראות מדיניות זו באות בנוסף לכל הסכם (לרבות "תנאי שימוש", "תקנון", "תנאי רישום" וכו') אחר בינך לבין מחוברים.
  גלישה באתר אינה כרוכה במסירת מידע אישי מזהה, אך היא יוצרת בשרת האתר פרטים טכניים שגורים, שגלישה באתרים ברשת האינטרנט יוצרת ככלל (כגון כתובות IP מהן ניגשים גולשים לאתר).
  שימוש בכלים ובשירותים ("השירותים") באתר – חלק מהשירותים שבאתר כרוכים ברישום ובמסירת מידע אישי. כך למשל: פניות לחברה באמצעות האתר, רישום לחלק מהתוכניות מצריכים מסירת פרטים אישיים.
  דע לך כי אינך חייב למסור למחוברים פרטים אישיים אולם ללא מסירתם לא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים שבאתר.

המידע שייווצר במסגרת גלישה באתר והמידע שתמסור באמצעות האתר ישמר במאגרי המידע של מחוברים ויעשה בו שימוש כמפורט במדינות פרטיות זו.

מדינות זו תחול גם על מסירת פרטים למחוברים בקשר עם תוכניות גם שלא באמצעות האתר. מכיוון והאתר הוא אמצעי קשר נוסף עם מחוברים, הפרטים שעשויים להיות בידי מחוברים, יכול שיהיו רבים מאלו שנמסרו על ידך בעת השימוש באתר.

הינך רשאי להודיע למחוברים על סירוב לקבלת הודעות.

מחוברים רשאית לבצע שינויים במדיניות זו, תוך מתן הודעה מוקדמת, אלא אם הדבר בא לטובתך או על מנת להתאים את המדיניות לשינויים שיבואו בדין שאז יכול שהשינוי יהיה מיידי.

 • בטרם כניסת המטפלת למרחב הטיפולי והשימוש בשירותיו, המטפלת מצהירה ומאשרת שקראה והבינה את תנאי השימוש במתחם, את מדיניות הפרטיות וכי הינה מחויבת לעמוד באופן מלא ומוחלט בכלל תנאי השימוש ולציית לכלל החוקים והתקנות החלים על השימוש במתחם.
 • מובהר כי ככל ותנאי השימוש במתחם אינם מקובלים על המטפלת הנ"ל מתבקשת להפסיק את השימוש במתחם לאלתר. מובהר כי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כפופות להוראות החוק והדין הישראלי במדינת ישראל.
 • מחוברים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, על כן מומלץ לעיין ולהתעדכן בתנאים מעת לעת. המשך השימוש באתר ובשירותיו לאחר השינויים האמורים, מהווה הסכמה לכלל השינויים ללא כל הגבלה או הסתייגות.
 • לצורך ההתקשרות ובכדי שהדבר יהווה הסכם התקשרות על המטפלת לפתוח חשבון משתמש פרטי באתר האינטרנט של חברה תוך מילוי מלוא הפרטים הנדרשים כגון: פרטים אישיים, פרטי אמצעי תשלום, לסמן את המועד הרצוי להשכרה, סימון הסכמה וקבלת ההתחייבויות ההסכם.
 • ביצוע עסקאות באתר המאובטח והמוצפן הינו לצורך שמירה על סודיות פרטי האשראי של המתקשר.
 • מובהר ומוסכם בזאת כי מחוברים שומרת לעצמה את הזכות לסרב למתן שירות ו/או שלא לקבל הזמנה ו/או לבטל הזמנה על פי ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • כל התכנים והמידע באתר מוגנים על ידי זכויות יוצרים ושייכים בלעדית למחוברים. חל איסור להעתיק ו/או לשכפל ו/או לחקות ו/או להשתמש בכל מידע המפורסם באתר.
 • מובהר כי אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לשווק ו/או לתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, מוצרים, תמונות וכיוצא בזאת, ללא קבלת רשות מחוברים מראש ובכתב;
 • כתב ויתור על אחריות – השימוש באתר והן במרחב מחוברים הן וירטואלי והן פיזי, הינו באחריות המטפלת.
 • המטפלת עם חתימתה האלקטרונית על ההסכם המצורף מתחייבת לשאת בכל חבות המוטלת עליה על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם ככל שיגרם לכל אדם ו/או גוף משפטי כלשהו, לרבות מחוברים עקב מעשה ו/או מחדל של המטפלת ו/או מי מטעמה, בכל הקשור להפעלת עסקה במתחם מחוברים.
 • המטפלת הינה האחראית והיחידה לכל נזק ו/או פגיעה ו/או דרישה ו/או תביעה אשר תידרש ככל ותידרש ממטופליה אם לעניין אחריותה המקצועית ואם לעניין פגיעה כלשהי במתחם.
 • המטפלת מתחייבת לפצות ו/או לשפות את מחוברים בגין כל סכום שישולם עקב כל תביעה שתוגש נגדו כתוצאה מכל נזק או אבדן שיגרמו ולהחזיר למחוברים תוך 14 ימים מיום דרישתה הראשונה בכתב, כל סכום שמחוברים שילמה ו/או תשלם בקשר לתביעה ולפיצוי כאמור ובקשר להגנתה מפני תביעה כאמור ובלבד שמחוברים לא שילמה ולא התחייבה לשלם כל סכום שהוא טרם ניתנה למטפלת הזדמנות נאותה להתגונן בפני כל תביעה ו/או דרישה לתשלום.
 • נהלים ודרישה להתנהגות הולמת במתחם מחוברים ובחלל העבודה הינם חלק בלתי נפרד מדרישות התקנון והסכם השכירות:
  1. המטפלת מתחייבת לעשות שימוש במתחם בצורה סבירה תוך שמירה על כלל החוקים, התקנות וההוראות של מחוברים כמצוין וכמפורט בתקנון ו/או שנמסרו לה בכתב או בעל פה ואינם מצוינים בתקנון ו/או כל חוק אחר.

2. המטפלת מתחייבת לשמור על הציוד המושכר לה בפרט ועל ציוד המתחם בכלל, האחריות הבלעדית לכל אובדן ו/או נזק הינו באחריותה הבלעדית של המטפלת.

3. המטפלת מתחייבת שלא לעשות במושכר או במתחם המושכר כל דבר העלול להוות מפגע ו/או מטרד ו/או לגרום נזק ו/או לאי נוחות לבעלי המושכר ו/או לשוכרים נוספים ואחרים, לקהל המבקרים במתחם ו/או מי מטעמם, בדגש על שמירה על שקט ופרטיות

המטופלים.

4. המטפלת מתחייבת לשמור על ניקיון המושכר והשבתו בתום תקופת השכירות נקי ומאורגן כפי שנמסר לה.

5. המטפלת מתחייבת לעשות שימוש במושכר במסגרת לוחות הזמנים להם התחייבה בהזמנתה תוך פינוי המושכר עד לשעת הסיום , כאשר חריגה מלוח הזמנים עליו חתמה במסגרת הסכם השירות תוביל לתשלום בגין שעות נוספות.

6. המטפלת נדרשת להקפיד על שיח נעים ומכבד במושכר בפרט ובמתחם מחוברים בכלל אם בינה לבין מטופליה ו/או בינה לבין כלל באי המתחם ו/או מקבלי השירות ונותני השירות בו.

7. מחוברים והמטפלת עימה נחתם הסכם ההתקשרות יפעלו ככל שניתן לייצר שיתופי פעולה עסקיים עם המטפלים הנוספים במרחב, תוך עבודת נטוורקינג, למידה והפריה הדדית.


Notice: Undefined offset: 0 in /home/mehubarrimco/domains/mehubarrim.co.il/public_html/wp-content/themes/mehubaim/page.php on line 23

Notice: Trying to get property 'data' of non-object in /home/mehubarrimco/domains/mehubarrim.co.il/public_html/wp-content/themes/mehubaim/page.php on line 23

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/mehubarrimco/domains/mehubarrim.co.il/public_html/wp-content/themes/mehubaim/page.php on line 24

מיקום וחניה באזור

כתובתינו דרך עכו 49 קרית מוצקין

לפרטים נוספים צרו קשר